DIYW DIYW
Illustrative Cover Image

Panel obywatelski

Panele Obywatelskie to obywatele i obywatelki, gromadzący się, by wspólnie przedyskutować różne kwestie o dużym publicznym i społecznym znaczeniu oraz wypracować rozwiązania i rekomendacje dla decydentów i decydentek. Instytucje są sposobem na wzmacnianie obywateli i obywatelek oraz wykazanie, że są oni zdolni do samozarządzania i wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość.

Panele Obywatelskie są zwykle powoływane przez administrację publiczną we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Osoby uczestniczące wybiera się losowo ze spisu mieszkańców i mieszkanek danej społeczności, tak by stworzyć grupę reprezentującą pełen przekrój społeczny danej okolicy pod względem płci, wieku, etniczności, wykształcenia i statusu socjoekonomicznego. W niektórych przypadkach w spotkaniach uczestniczą także osoby zajmujące się zawodowo facylitacją oraz eksperci(-rtki) różnorodnych specjalności  – moderują oni dyskusję, tak by wszyscy mogli zabrać głos, a także by wspierać grupę w wymianie opinii i osiągnięciu konsensusu. Końcowe rekomendacje Panelu Obywatelskiego są zazwyczaj przekazywane do komisji eksperckich oraz na ręce przedstawicieli(-lek) instytucji politycznych (np. burmistrzom, ministrom) do dalszych konsultacji i implementacji.

Niektóre z Paneli Obywatelskich są powoływane jedynie w celu dodatkowych konsultacji, inne mają charakter wiążący, co oznacza, że osoby odpowiedzialne za tworzenie lokalnej polityki czy też reprezentujące administrację są zobowiązane do wdrożenia wypracowanych rekomendacji. Panele Obywatelskie najlepiej sprawdzają się wtedy, gdy zaangażowane osoby wiedzą, że ich rekomendacje będą miały realny wpływ na życie społeczności.

Panel Obywatelski krok po kroku:

 • Wybór tematu, np. kryzys klimatyczny, edukacja, transport publiczny.
 • Decydenci i decydentki, np. rada miasta, przeznacza fundusze na organizację Panelu i zobowiązuje się do wdrożenia rekomendacji wypracowanych przez panelistów(-tki).
 • Powołanie zespołu organizującego Panel Obywatelski oraz opracowanie konkretnego planu działań.
 • Losowy wybór uczestników(-czek) reprezentujących daną społeczność.
 • Spotkania panelistów(-tek), które mogą być podzielone na:
  • spotkania edukacyjne, w trakcie których eksperci(-tki) poszerzają wiedzę panelistów i panelistek na dany temat
  • omówienie zaproponowanych rekomendacji i wymiana opinii na ich temat
  • głosowanie na rekomendacje.
 • Zaprezentowanie rozwiązań całej społeczności.
 • Wdrożenie rozwiązań Panelu Obywatelskiego przez decydentów(-tki).
Scenariusze zajęć